Proceso selectivo: animador/a sociocultural

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a contratación laboral temporal de animadores/as socioculturais. 

O anuncio e bases da convocatoria publicanse no BOP núm. 76 do luns 26 de abril de 2021

Os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O número máximo de integrantes da lista será de 20 e o sistema de acceso vai ser mediante concurso-oposición libre. 

 

Presentación de solicitudes 

As persoas interesadas deberán presentar as súas instancias, no modelo que se engade como ANEXO e se pode descargar desta páxina, a través da sede electrónica do Concello de Boiro ou no Rexistro Xeral, en horario de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas. 

O prazo de presentación de solicitudes será de CINCO DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP (entre o 27/04/2021 e o 03/05/2021). 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 e non exceder a idade de xubilación. 

- Non padecer enfermidade que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade.

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración. 

- Estar en posesión do título de Técnico Superior en Animación Sociocultural ou equivalente. 

 

 

Proceso selectivo: listaxe de técnicos/as de turismo

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a contratación laboral temporal de técnicos de turismo. 

Os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O sistema de acceso será mediante oposición libre e o número máximo de persoas integrantes da lista será de 20. 

Publicada a relación provisional de admitidos e excluídos, que pode consultarse aqui

Publicada a relación final de admitidos e excluídos, que pode consultarse aqui

O primeiro exercicio (proba de avaliación de coñecementos) vai ter lugar o vindeiro mércores 28/04/2021 ás 9:30 horas no Salón de Actos da Casa da Cultura de Boiro

 

Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de DEZ DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (Núm. 39 do 1 de marzo de 2021

As persoas aspirantes deberán presentar o modelo de instancia que se inclúe como ANEXO nas bases e se pode descargar nesta páxina, acompañado do DNI, unha fotocopia que acrediten, como mínimo, o CELGA 4 ou equivalente e a titulación. 

As solicitudes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da Sede Electrónica. 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter cumpridos os 16 anos de idade

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Estar en posesión do título de Técnico Superior en Guía, Información e Asistencia Turística ou equivalente

Proceso selectivo

A oposición constará de tres exercicios de carácter obrigatorio: 

1º exercicio: proba de avaliación de coñecementos. Cuestionario de 50 preguntas tipo test relativas á historia e á súa comarca, á realidade física e xeográfica do termo municipal e aos recursos patrimoniais e turísticos que posúe. 

2º exercicio: suposto práctico. Unha ou varias probas prácticas relativas ás funcións a desenvolver no posto de traballo. 

3º exercicio: proba de coñecemento de lingua galega. Para aquelas persoas que non acrediten o CELGA 4 ou equivalente. 

Proceso selectivo: listaxe conserxe mantedor

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha lista de contratación de conserxe mantedor. 

Publicación da convocatoria no BOP nº26 do martes 9 de febreiro de 2021

Os contratos vanse formalizar baixo a modalidde contractual laboral temporal de postos de conserxe mantedor e o sistema de acceso será de libre oposición. 

O número máximo de prazas será de 20. 

 

Publicados os resultados do primeiro exercicicio, que poden consultarse aqui.

Publicados os resultados do segundo exercicio, que poden consultarse aqui

Publicados os resultados do terceiro exercicio, que poden consultarse aqui

Proposta de listaxe de contratación

 

 

Prazo e presentación de solicitudes

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PECHADO

As persoas interesadas deberán presentar as súas instancias no modelo que se engade como ANEXO II nas bases e se pode descargar nesta páxina. 

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. 

As solicitudes poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9:00 a 13:30 horas, ou a través da sede electrónica. 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Posuír a titulación de, como mínimo, Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional de Primeiro Grao ou equivalente. 

- Estar en posesión do permiso de conducir clase B

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade co Concello de Boiro. 

- Non ser despedido, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha administración pública. 

- Ter cumpridos os 16 anos. 

- Posuír as capacidades físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas. 

 

 

 

Proceso selectivo: listaxe peóns

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a contratación laboral temporal de peóns de servizos varios - Programas de integración laboral. Para a contratación de persoal, o Concello de Boiro recibiu unha suvbención de 103.996,35 euros do PEL- Concellos da Deputación Provincial da Coruña. 

Os contratos de traballo vanse formalizar baixo a modalidade contractual laboral temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. O sistema de acceso vai ser mediante concurso-oposición libre e o número máximo de integrantes da lista será de 20. 

Publicación das bases no BOP (Núm. 35 do martes 23 de febreiro).

Publicada a relación definitiva de admitidos e excluídos, que podes consultar aqui. O prazo de presentación de enmendas é de TRES DÍA HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación da resolución. 

 

Presentación de solicitudes

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PECHADO

As solicitudes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, con horario de atención ao público de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da Sede Electrónica. 

As persoas que desexen tomar parte nesta selección deben presentar as súas instancias no modelo que se engade como ANEXO II nas bases, dispoñible para descargar nesta páxina, xunto coa demais documentación requirida. 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter cumpridos os 16 anos.

- Non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias deste traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Estar en posesión de, como mínimo, 2ºESO ou equivalente. 

- Estar en situación de desemprego. 

As persoas a contratar deberán estar nalgunha das seguintes situacións de exclusión laboral: 

- Mulleres

- Maiores de 45 anos

- Parados de longa duración

- Persoas con discapacidade

- Persoas en situación de drogodependencia

- Persoas que vivan nun fogar onde ninguén teña emprego

- Persoas en fogar monoparental/monomarental

- Persoas con problemas para encontrar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais

- Perosas vítimas de violencia de xénero

- Persoas sen fogar

Proceso selectivo

A oposición constará de tres exercicios de carácter obrigatorio: 

Primiero exercicio: contestación por escrito dun cuestionario de 20 preguntas.

Segundo exercicio: realización dunha proba oral sobre as funcións a desenvolver no posto de traballo. 

Proba de coñecemento de lingua galega: as persoas que non puideran aacreditar o coñecemento da lingua galega mediante o certificado da realización do CELGA 1. 

Na fase de concurso valorarase a experiencia profesional e os programas de capacitación, formación e integración no mundo laboral. 

 

Proceso selectivo: Técnico/a de Administración Xeral

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego, que permita nomeamentos interinos como técnicos/as de administración xeral. 

Consulta a lista definitiva de admitidos e excluídos aqui

Publicados os resultados do primeiro exercicio da oposición, que poden consultarse aqui

Consulta a plantilla de respostas aqui

Publicados os resultados do segundo exercicio da oposición, que poden consultarse aqui

 

Prazo e presentación de solicitudes

PRAZO DE PRENSENTACIÓN DE SOLICITUDES PECHADO

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia. 

Consulta aqui a publicación no BOP do 24 de decembro de 2020. 

As solicidutes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da Sede Electrónica, dispoñible en https://boiro.sedelectronica.gal/info.0

 Requisitos das persoas aspirantes

- Ter a nacionalidade española.

- Posuír a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas.

- Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou órganos constitucionais. 

- Estar en posesión do título universitario oficial de grao, licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou equivalente. 

 

Desenvolvemento do proceso selectivo

A selección farase mediante o procedemento de oposición que consistirá na realización de tres probas: 

1. Cuestionario de cen preguntas

2. Realización de supostos prácticos

3. Proba de coñecemento de lingua galega

O temario está a disposición das persoas interesadas nas bases da convocatoria.

 

|