Proceso selectivo: Policía Local mobilidade

O Concello de Boiro aproba as bases da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de Policía Local de mobilidade (funcionario de carreira). 

 

Presentación de solicitudes

PROCESO PENDENTE DE ABRIR

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no Boletín Oficial do Estado. 

 

Requisitos das persoas aspirantes

O proceso selectivo farase mediante concurso e, as persoas aspirantes, deberán reunir unha serie de requisitos: 

- Estar en posesión do título de bacharel ou técnico. 

- Acreditar estar en posesión dunha categoría igual á da convocatoria como funcionarios/as de carreira, así como antigüidade mínima de 3 anos. 

- Faltarlle, como mínimo, 12 anos para o pase previsto á situación de segunda actividade. 

- Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B. 

- Non ter sido condenado por delito nin estar inhabilitado para o servizo. 

- Compromiso por escrito de portar armas durante o servizo. 

- Posuír capacidade funcional para o desempeño de tarefas

 

 

|