Proceso selectivo: electricistas

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha lista para a contratación laboral temporal de electricistas. 

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

As bases da convocatoria publicaronse no BOP nº 162 do 26 de agosto de 2021

Presentación de solicitudes

As persoas que desexen tomar parte nesta selección deberán presentar as súas instancias co modelo de ANEXO que se pode descargar nesta páxina, a través do Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello de Boiro. 

O prazo para a presentación de solicitudes é de DEZ días hábiles a contar dende o dia seguinte ao da publicación do anuncio no BOP. 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Posuír as capacidades e aptitudes físicas para o desempeño das funcións. 

- Posuír a formación de, como mínimo, Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional de primeiro grao ou equivalente. 

- Estar en posesión do permiso de conducir clase B. 

Proceso selectivo: fontaneiros

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha lista para a contratación laboral temporal de fontaneiros. 

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

As bases da convocatoria publicaronse no BOP nº 162 do xoves 26 de agosto de 2021.

 

Presentación de solicitudes

As persoas que desexen tomar parte nesta selección deberán presentar as súas instancias co modelo de ANEXO que se pode descargar nesta páxina, a través do Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello de Boiro. 

O prazo para a presentación de solicitudes é de DEZ días hábiles a contar dende o dia seguinte ao da publicación do anuncio no BOP. 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Posuír as capacidades e aptitudes físicas para o desempeño das funcións. 

- Posuír a formación de, como mínimo, Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional de primeiro grao ou equivalente. 

- Estar en posesión do permiso de conducir clase B. 

 

Proceso selectivo: administrativo/a Grupo C1

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego para a cobertura temporal de prazas de administrativo/a do Grupo C1. 

Os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre. 

Publicación das bases no BOP nº141 do 28 de xullo de 2021

Publicada a relación provisional de admitidos/as e excluidos/as (13/08/2021), que pode consultarse aqui

Corrección de erros na relación provisional de admitidos/as e excluidos/as (18/08/2021), que pode consultarse aqui

Corrección de erros na relación provisional de admitidos/as e excluidos/as (20/08/2021), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de admitidos/as e exluidos/as (23/08/2021), que pode consultarse aqui

Publicados os resultados provisionais do primeiro exercicio (30/08/2021), que poden consultarse aqui

Publicada a resolución de alegacións do primeiro exercicio (03/09/2021), que poden consultarse aqui

O segundo exercicio vai ter lugar o vindeiro mércores 8 de setembro, ás 9.00 horas, na Casa da Cultura Ramón Matínez López de Boiro

 

Presentación de solicitudes

As persoas interesadas deben entregar a instancia dispoñible nesta páxina xunto coa documentación requirida no rexistro xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica. 

Prazo de presentación de instancias ata o 11/08/2021

 

Requisitos dos candidatos

- Ter a nacionalidade española

- Ser nacional dalgún dos estados membros da unión europea

- Ser nacional dalgún dos Estados que lles sexa aplicable a libre circulación de traballadores/as

- Ter feitos os 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa

- Estar en posesión do título de bacharel ou técnico

- Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións e tarefas. 

- Non ter sido separado/a mediane expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública. 

 

PEL Emprego Sustentable - Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña, a través do proxecto PEL Emprego Sustentable no Ámbito Rural, ofrece distintos itinerarios formativos co obxectivo de crear emprego no ámbito rural. 

Esta liña de actuación contempla accións en sectores como son a atención sociosanitaria, a teleasistencia, dinamización comunitaria ou guía por itinerarios de baixa e media montaña. 

 

Itinerarios formativos

Atención sociosanitaria (inscricións ata o 3 de setembro as 14:00 horas)

Atención sociosanitaria (inscricións ata o 13 de agosto as 14:00 horas)

Xestión de chamadas de teleasistencia (inscricións ata o 3 de setembro as 14:00 horas)

Dinamización Comunitaria (inscricións ata o 3 de setembro as 14:00 horas) 

Guía por itinerarios de baixa e media montaña (inscricións ata 17 de setembro as 14:00 horas) 

 

Máis información sobre os itinerarios aqui

 

Requisitos das persoas participantes 

  • Ter cumpridos os 16 anos de idade.
  • Estar empadroado/a nalgún dos concellos do proxecto.
  • Cumprir cos requisitos de acceso á formación adscritos a cada unha das acciones formativas.
  • Pertencer a algún dos seguintes colectivos: Persoas desempregadas de larga duración (PLD). Xuventude menor de 30 anos non participante en accións do Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEJ) Persoas maiores de 55 anos. Persoas con certificado de discapacidade sen impedimento físico ou psíquico que lle impida o normal desenvolvemento das accións formativas e da profesión á que vai asociada esa formación. Persoas inmigrantes. Persoas pertencentes a minorías étnicas e comunidades marxinadas. Outros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en fogares compostos dun único adulto con fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero; vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar. Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos Servizos Sociais Municipais.

 

Máis información

Servizo de Orientación Laboral do Concello de Boiro

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

981 84 26 09

 

Bases reguladoras do proceso selectivo de técnico forestal - Fomento de emprego

|